مولد – شرکت ایراکن

  Ostriches   autruche_male2


شرکت ایراکن سال ۱۳۸۰ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مستقیما از کشور کانادا وارد ایران شد . با توجه به اصلاح نژاد انجام شده بر روی این گله ، شرکت ایراکن دارای یکی از خالص ترین گله های مادر می باشد .تمامی پرندگان این گله از نژاد گران آبی بوده و جوجه های تولیدی آنها دارای پتانسیل بسیار مناسبی جهت هر دو هدف پروار و تولی پرنده مولد را داراست .